Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie brengt jaarlijks een opbrengstenkaart uit over het voortgezet onderwijs. De opbrengstenkaart geeft aan hoe een school in een bepaald jaar presteert in vergelijking met landelijke gemiddeldes. Het meest recente overzicht over het Vellesan College vindt u hier.

Ook beoordeelt de Onderwijsinspectie de prestaties van drie achtereenvolgende jaren: de meerjarenopbrengsten. In dit overzicht wordt naar vier aspecten gekeken:

  • hoe presteren leerlingen in het derde leerjaar ten opzichte van het advies dat ze van de basisschool hebben gekregen (het rendement van de onderbouw);
  • hoe snel stromen leerlingen van het derde leerjaar door naar het diploma (het rendement van de bovenbouw);
  • het gemiddelde cijfer voor het centraal eindexamen;
  • het verschil tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal eindexamen.

Het meest recente onderzoek heet het Opbrengstenoordeel 2014. De inspectie geeft ook een toelichting die helpt om de cijfers te interpreteren.

Een keer in de drie tot vier jaar doet de inspectie een onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. Dit wordt het zgn periodiek kwaliteits onderzoek genoemd.  De inspectie heeft dit onderzoek in 2014 uitgevoerd, met speciale aandacht voor het vwo. In het Rapport van bevindingen wordt de conclusie getrokken dat het onderwijs op het Vellesan College goed is en dat de inspectie het basisarrangement toezicht (het laagste niveau van toezicht) handhaaft.