Boeken en andere leermiddelen

De school verzorgt een basisleermiddelenpakket; u hoeft dus geen schoolboeken te huren of te kopen. Dit basisleermiddelenpakket krijgen leerlingen in bruikleen. Ze moeten de boeken aan het eind van het schooljaar weer in goede staat inleveren. Is een boek beschadigd of is het kwijt, dan kunt u een boete verwachten. Dit is een van de afspraken die we hebben vastgelegd in een bruikleenovereenkomst. We vragen u die te ondertekenen bij ontvangst van het pakket. Deze overeenkomst is opgesteld in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Wat u zelf moet aanschaffen, zijn woordenboeken, de atlas, een binasboek en dergelijke: naslagwerken en boeken die in meer leerjaren worden gebruikt. Ook een Vellesan-sportshirt moet zelf aanschaffen. Dit kan via Huijg Sport in Haarlem.

Daarnaast zijn er nog enkele zaken die de school voor leerlingen regelt, maar die u moet betalen. Het gaat bijvoorbeeld om de dummy voor het vak tekenen.