Klachten

Klachtenregeling

Heeft u als ouder of leerling een klacht over de gang van zaken op school, toetsing of examinering, dan zoeken we eerst binnen de school zelf een oplossing, al dan niet met hulp van een intern vertrouwenspersoon. Als die oplossing niet gevonden wordt, kunt u zich met uw klacht richten tot het College van Bestuur van de Dunamare Onderwijsgroep . Dunamare is een onderwijsgroep met 24 scholen in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Kennemerland; het Vellesan College valt hier ook onder.

Kan de klacht ook niet op dit niveau worden opgelost of weggenomen, dan kunt u terecht bij de Landelijke Klachtencommissie.

De algemene klachtenregeling van Dunamare Onderwijsgroep is bedoeld om een zorgvuldige, transparante en ondubbelzinnige behandeling van klachten te bevorderen.

Klokkenluidersregeling

Als u sterke aanwijzingen hebt dat zich een misstand voordoet binnen de Dunamare Onderwijsgroep, raadpleegt u dan de klokkenluidersregeling. De regeling beschrijft de procedure die u in dat geval kunt volgen.